RoklenFX

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a ďalšie spracovanie údajov zákazníkov.

V tomto dokumente nájdete základné zásady ochrany údajov a prehľad spracúvaných
údaje našich zákazníkov/potenciálnych zákazníkov podľa zákona 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov
a nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Kto spravuje a spracováva vaše údaje?

Webové stránky www.roklen.cz, www.roklenfx.cz, www.roklencf.cz, prevádzkuje
Roklen360 a.s., IČO: 60732075, so sídlom Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 20437.

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s využívaním našich služieb. Sú to
o:
– Uzatvorenie a plnenie zmluvy o poskytovaní platobných služieb,
– Uzatvorenie a plnenie zmluvy o investičných službách,
– Uzavretie a plnenie Zmluvy o vedení evidencie cenných papierov,
– Uzatvorenie a plnenie Zmluvy o hromadnej úschove cenných papierov,
– Uzatvorenie a plnenie Zmluvy o zabezpečení umiestnenia a emisie cenných papierov,
– Uzatváranie a vykonávanie iných mandátnych, príkazných, sprostredkovateľských zmlúv v oblasti
podnikové financie,
– Zasielanie informačných bulletinov – ak nám dáte súhlas.
Vaše osobné údaje sme povinní spracúvať aj na účely plnenia zákonných povinností, napr. na účely
Predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa zákona č. 253/2008 Z. z.
Niektoré opatrenia proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu („AML
Zákon“)

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii do niektorej z našich služieb, pri podpise
jednej z našich zmlúv a pri plnení uzatvorených zmlúv. Najčastejšie ide o:
– Identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, príjem, titul, rodné číslo, dátum
narodenie, miesto a krajina narodenia, daňová rezidencia, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu a jeho platnosť
doklad totožnosti (vrátane vydavateľa dokladu totožnosti), obchodné meno, miesto podnikania, registračné číslo
fyzickej osoby, ktorá podniká, bankové údaje, kópie vašich dokladov totožnosti (ktoré nám poskytnú
povolené na základe vášho súhlasu podľa § 8 ods. 9 zákona AML) atď,
– Kontaktné údaje, ktorými sú najmä korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mail
adresa,
– Informácie o vašich zdrojoch príjmu a plánovanej povahe zmluvného vzťahu,
– Údaje týkajúce sa vašich transakcií, najmä histórie transakcií, vrátane
informácie o vašich príjemcoch,
– Informácie, ktoré zhromažďujeme o posúdení vašich potrieb a posúdení vhodnosti služby
prostredníctvom dotazníkov,
– Záznamy vašich telefonických hovorov, ktoré uskutočňujeme v súlade so zákonom 256/2004 Z. z., o
podnikanie na kapitálovom trhu.

Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

Roklen360 a.s. patrí do finančnej skupiny Roklen, do ktorej patria aj spoločnosti
Roklen Holding a.s. a Fundlift s.r.o. Osobné údaje sa môžu prenášať v rámci tejto skupiny.
Je však dôležité, aby žiadna z týchto spoločností ďalej nespracovávala vaše údaje na iný účel ako
ktoré ste nám zverili svoje osobné údaje, pokiaľ ste nám nedali súhlas.
Vaše údaje uchovávame v bezpečí, aj keď ich odovzdávame našim partnerom. Starostlivo sme
Vyberáme a uzatvárame zmluvy o ochrane osobných údajov, aby sme zabezpečili technickú a organizačnú
bezpečnosť vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. Všetky naše
Partneri sú viazaní zmluvnou mlčanlivosťou a nesmú používať vaše údaje na iné účely ako tie, na ktoré
im ho sprístupníme. Našimi spracovateľmi sú TOTAL SOLUTIONS s.r.o. (IČO: 25308378), Onlio, a.s. (IČO: 25308378), Onlio, a.s:
26194813), COMPLY F&L s.r.o., (ID: 24691020), Grant Thornton Audit s.r.o. (08061017), EzConvey
s.r.o. (08583153).

Ak používate platobné služby, vaše údaje sa môžu preniesť aj spoločnosti The Currency Processor.
Cloud Limited so sídlom na adrese The Steward Building, 12 Steward Street, Londýn, E1 6FQ, Spojené kráľovstvo.
Tento spracovateľ je licencovaná platobná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu orgánu Financial Conduct Authority.
(FCA). Ak využívate služby súvisiace s investičnými nástrojmi, vaše údaje sa môžu preniesť aj do
Centrálnemu depozitárovi cenných papierov, v ktorom sú držané zaknihované cenné papiere.

Okrem toho sa vaše osobné údaje prenášajú bankám, správcom (spoločnostiam, u ktorých sú cenné papiere
vaše cenné papiere, ak využívate investičné služby) a spoločnosti, ktoré nám pomáhajú posielať
zásielky.

Za určitých podmienok definovaných zákonom sme povinní preniesť niektoré vaše osobné údaje na
podľa platných právnych predpisov, napr. Polícii Českej republiky, Českej národnej banke, Finančnému analytickému úradu
Úradu, Úradu na ochranu osobných údajov alebo iných orgánov činných v trestnom konaní a iných
orgány verejnej správy.

Čo sú to súbory cookie a aké typy súborov cookie používame?

Informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Ako dlho spracúvame vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvy a ďalších 10 rokov po jej ukončení.
po skončení zmluvného vzťahu.
Vedieme záznamy o telefonických hovoroch, ktoré vedú k uzatvoreniu obchodu s investičným nástrojom.
na obdobie 5 rokov. Ostatné záznamy o telefonátoch sa uchovávajú 1 rok.

Spracúvame osobné údaje bez vášho súhlasu?

Áno, sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu, ale len na základe:
– uzavretie a plnenie zmluvy,
– plnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
– na splnenie oprávnených záujmov (napríklad na zaistenie bezpečnosti našej webovej stránky),
– zasielanie obchodných oznámení podľa zákona 480/2004 Z. z. o niektorých informačných službách
(len ak ste naším zákazníkom alebo ste nám dali súhlas)

Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zabezpečujeme spôsobom, ktorý chráni vaše údaje pred zneužitím, stratou
a neoprávnený prístup. Používame napríklad tieto bezpečnostné opatrenia:
– Obmedzenie fyzického prístupu do našich obchodných priestorov,
– obmedzenie prístupu k informáciám, ktoré o vás zhromažďujeme,
– zabezpečenie systému pomocou certifikátu SSL a šifrovania,
– ak už neexistuje žiadny účel spracovania údajov, vaše údaje podľa potreby zlikvidujeme.
podľa zákona.

Aké práva máte v súvislosti s ochranou údajov?

Podľa všeobecného nariadenia máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi tieto práva:
1. na informácie,
2. požiadať o prístup k vašim osobným údajom,
3. právo na prenosnosť údajov,
4. požiadať o opravu nepresných osobných údajov alebo o ich doplnenie,
5. požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov,
6. namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov,
7. požiadať o vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu (len ak neexistuje iný zákonný
dôvod),
8. odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov,
9. právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom
spracovanie vrátane profilovania,
10. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.

Ako môžete namietať?

Ak nie ste spokojní so spracovaním svojich osobných údajov, môžete vzniesť námietku. Vaše osobné údaje
v takom prípade nebudeme vaše osobné údaje na daný účel spracúvať, pokiaľ nebudeme mať presvedčivé a
legitímne dôvody, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali.

Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov a uplatňovania svojich práv, kontaktujte nás e-mailom:
info@roklen.cz alebo písomne na adresu Roklen360 a.s., Václavské námestie 838/9, Nové Město,
110 00 Praha 1.

V tejto súvislosti by sme vás chceli informovať, že od vás môžeme požadovať, aby ste nám poskytli príslušné
vhodným spôsobom preukážete svoju totožnosť, aby sme mohli overiť vašu totožnosť. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie.
bezpečnostné opatrenia na zabránenie prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom. S cieľom
zlepšovanie kvality našich služieb a vedenie záznamov o dodržiavaní našich zákonných povinností.
všetka komunikácia s vami je monitorovaná.

Posledná aktualizácia: 16. januára 2023