RoklenFX

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a další zpracovávání zákaznických údajů

V tomto dokumentu naleznete základní principy ochrany osobních údajů a přehled o zpracovávaných
údajích našich zákazníků/potenciálních zákazníků dle zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Kdo spravuje a zpracovává Vaše údaje?

Weby www.roklen.cz, www.roklenfx.cz, www.roklencf.cz, jsou provozovány společností
Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20437.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se
o:
– Uzavření a plnění Smlouvy o poskytování platebních služeb,
– Uzavření a plnění Smlouvy o poskytování investičních služeb,
– Uzavření a plnění Smlouvy o vedení evidence cenných papírů,
– Uzavření a plnění Smlouvy o hromadné úschově cenných papírů,
– Uzavření a plnění Smlouvy o zajištění umístění a vydání cenného papíru,
– Uzavření a plnění jiných mandátních, příkazních, zprostředkovatelských smluv v oblasti
corporate finance,
– Zasílání newsletterů – pokud nám k tomu dáte souhlas.

Jsme také povinni zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu plnění právních povinností, např. pro účely
předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu dle zákona 253/2008 Sb., o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML
zákon“)

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb, při podpisu
některé z našich smluv a při plnění uzavřených smluv. Jedná se nejčastěji o:
- Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjemní, titul, rodné číslo, datum
narození, místo a stát narození, daňové rezidentství, státní příslušnost, číslo a platnost průkazu
totožnosti (včetně vydavatele dokladu totožnosti), obchodní firma, místo podnikání, IČ
podnikající fyzické osoby, bankovní spojení, kopie Vašich dokladů totožnosti (což nám
umožňuje na základě Vašeho souhlasu §8 odst. 9 AML zákona), apod.,
- Kontaktní údaje, kterými jsou zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová
adresa,
- Informace o zdrojích Vašich příjmů a zamýšlené povaze smluvního vztahu,
- Údaje související s Vašimi transakcemi, a to především historie Vašich transakcí, včetně
informací o Vašich příjemcích,
- Údaje o vyhodnocení Vašich potřeb a posouzení vhodnosti služby, které zjišťujeme
prostřednictvím dotazníků,
- Záznamy Vašich telefonních hovorů, které pořizujeme v souladu se zákonem 256/2004 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Společnost Roklen360 a.s. patří do finanční skupiny společnosti Roklen, která zahrnuje také společnosti
Roklen Holding a.s. a Fundlift s.r.o. V rámci této skupiny může dojít k předávání osobních údajů.
Důležité však je, že žádná z těchto společností dále nezpracovává Vaše údaje pro jiný účel, než pro
který jste nám osobní údaje svěřili, pokud s tím nedáte souhlas.

Vaše údaje uchováváme v bezpečí, i když je předáváme našim partnerům. Své partnery pečlivě
vybíráme a ochranu osobních údajů zajišťujeme smluvně tak, abychom zajistili technické i organizační
zabezpečení Vašich údajů a nemohlo tak dojít k neoprávněnému zneužití Vašich údajů. Všichni naši
partneři jsou vázání smluvní mlčenlivostí a nesmějí Vaše údaje používat k jiným účelům, než ke kterým
jim je zpřístupňujeme. Našimi zpracovateli jsou: TOTAL SOLUTIONS s.r.o. (IČ: 25308378), Onlio, a.s. (IČ:
26194813), COMPLY F&L s.r.o., (IČ: 24691020), Grant Thornton Audit s.r.o. (08061017), EzConvey
s.r.o. (08583153).

Pokud využíváte platebních služeb, Vaše údaje mohou být předány také zpracovateli The Currency
Cloud Limited, se sídlem The Steward Building, 12 Steward Street, London, E1 6FQ, Spojené Království.
Tento zpracovatel je licencovaná platební instituce, která je pod dohledem Financial Conduct Authority
(FCA). Pokud využíváte služeb spojených s investičními nástroji, Vaše data mohou být předána také
Centrálnímu depozitáři cenných papírů, u kterého jsou vedeny zaknihované cenné papíry.

Dále jsou Vaše osobní údaje předávány bankám, custodianům (společnostem, u kterých jsou vedeny
Vaše cenné papíry v případě využití investičních služeb) a společnostem, které nám pomáhají rozesílat
poštovní zásilky.

Za určitých, zákonem definovaných, podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na
základě platných právních předpisů např. Policii ČR, České národní bance, Finančnímu analytickému
úřadu, Úřadu na ochranu osobních údajů, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším
orgánům veřejné správy.

Co jsou soubory cookie a jaké druhy cookie používáme?

Informace o cookies, které používáme, najdete v souboru Zásady zpracování cookies.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu platnosti smlouvy a následně po dobu dalších 10 let
po ukončení smluvního vztahu.
Záznamy telefonních hovorů, které vedou k uzavření obchodu s investičním nástrojem, uchováváme
po dobu 5 let. Ostatní telefonní nahrávky jsou uchovávány po dobu 1 roku.

Zpracováváme osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?

Ano, jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze z titulu:
- uzavření a plnění smlouvy,
- splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů,
- splnění oprávněných zájmů (například zajištění bezpečnosti naší webové stránky),
- zasílání obchodního sdělení dle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti (platí pouze v případě, že jste našim zákazníkem nebo nám k tomuto dáte souhlas)

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje před jejich zneužitím, ztrátou
a neoprávněným přístupem. Pro zabezpečení využíváme například:
- omezení fyzického přístupu do našich prostor podnikání,
- omezení přístupu k informacím, které o Vás shromažďujeme,
- zabezpečení systému SSL certifikátem a šifrováním,
- pokud již pro zpracovávání údajů není žádný účel, likvidujeme Vaše údaje tak, jak to vyžaduje
zákon.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Dle Obecného nařízení máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:
1. na informace,
2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
3. právo na přenositelnost údajů,
4. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
5. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
7. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný
důvod),
8. odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
9. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování včetně profilování,
10. podat stížnost u dozorového orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.

Jak můžete vznést námitku?

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje
v takovém případě nebudeme pro daný účel zpracovávat, pokud však nebudeme mít závažné a
oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Kde nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobní údajů a využití svých práv nás kontaktujte na e-mailu:
info@roklen.cz nebo písemně na adrese: Roklen360 a.s., Václavské náměstí 838/9, Nové Město,
110 00 Praha 1.
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem
prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní
opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem
zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je
veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Poslední aktualizace: 16. 1. 2023